ადმინისტრაცია

მადონა კეჟერაძე

საინფორმაციო მენეჯერი

 

 

სახელი და გვარი:    მადონა  კეჟერაძე


 

 

 

 

განათლება: 

      ბათუმის შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი-  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი  ქიმიის სპეციალობით,  ფიზიკა (MINOR)  

2006-2010წ.

       ზურაბ ჟვანიას  სახელობის  სახელმწიფო  ადმინისტრირების სკოლა - საჯარო მმართველობისა  და  ადმინისტრირების პროგრამის  დარგობრიბი კურსი:  ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში- 2015  წ.

 

სტატუსი:  უფროსი

 

სამუშაო გამოცდილება:

 

  1. სკოლა ევრო-2000-ში   საინფორმაციო მენეჯერი     2018   წლიდან დღემდე;
  2. სკოლა ევრო-2000-ში   ქიმია/ბუნებისმეტყველების  მასწავლებელი 2019  წლიდან დღემდე.
  3. 01/2011 -   2018     ცინარეთის  საჯარო სკოლის   ქიმია/ფიზიკის  მასწავლებელი
  4. 01/2014 -  09/ 2018   ცინარეთის  საჯარო სკოლის   საქმისმწარმოებელი.