ადმინისტრაცია

ანზორ აბუსერიძე

დირექტორი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორიასოცირებული პროფესორი ანზორ აბუსერიძე

 

დაიბადა 1959 წელს. 1983 წელს დაამთავრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი გერმანულ რომანული ფილოლოგიის  ფაკულტეტი სპეციალობით გერმანული და ინგლისური ენები. 1983-1987 წწმუშაობდა შუახევის რაიონის ახალდაბისწყაროთის სკოლებში გერმანული ენის მასწავლებლად, 1987-1990 წწბარათაულის საშუალო სკოლის დირექტორად. 1990 წელს მუშაობა დაიწყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 1999 წელს  დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "ტრაგიკულის გაგებისათვის გერმანულ რომანტიკულ ლირიკაში".

1995-2006 წწმუშაობდა გერმანული ენისა და ლიტერატურის    კათედრის გამგედ. 

2006 წლიდან დღემდე მუშაობს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის  დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორად.

არის სკოლა ევრო-2000 ის დამფუძნებელი (2008) დირექტორი.

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს განეკუთვნება  ლიტერატურული ურთიერთობებილიტერატურის ისტორიაკითხულობს სალექციო კურსებს შემდეგ საგნებშილიტერატურის ისტორიაპოეტიკა.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

E-mail : abuseri@yahoo.com

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები:.

 1. Möglichkeiten einer vergleichenden Charakterisierung des Wortschatzes unter typologischen und etymologischen Voraussetzungen. Историко-филологические изыскания, №   Санкт-Петербург-Батуми, 2013.
 2. Toleranz als interkulturelle Kompetenz. Eine  Zeitschrift der Multilingualen Assoziation von Georgien. FIPLV  #3 2012.
 3. პოლისემანტურობიდან  მონოსემანტურობისაკენ  სწრაფვა ადრეულ  ახალ   ზემოგერმანულისა   და ახალ ზემოგერმანული ლექსიკონების   ფონზეჟურნ. „საენათმეცნიერებო ძიებანი“.# XXXIVარნჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტი.  ISSN 1987-6653. თბილისი,
 4. 2012თეზისებისაერთაშორისო კოლოქვიუმი “Tous     les  chemins mènent   à Paris Diderot”    Die parömiologischen Textsorten als Mittel für Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im germanistischen Literaturunterricht“. საფრანგეთიპარიზიდენი დიდროს უნივერსიტეტი. 29.06–2.07.2011.
 5. გერმანულ-ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის სტრუქტურულ-სემანტიკური მიმოხილვა.”საენათმეცნიერებო ძიებანი”. # 31, თბილისი, 2010
 6. სოციალ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლი ენის ათვისებისა და  გამოყენების პროცესშისაენათმეცნიერებო ძიებანი. # 31, თბილისი, 2010
 7. Toleranz als interkulturelle Kompetenz. Eine  Zeitschrift der Multilingualen Assoziation von Georgien. FIPLV N 2, 2012
 8. ენა როგორც ისტორიული და როგორც სოციალური ფენომენისაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’.მოხსენებათა კრებულიბათუმი, 2009
 9. Sophie von Kühn und die Romantische Weltanschaung in Novalis’s Hymnen an die Nacht, Deutsche Romantik, IUDICIUM Verlag GmbH München 2008. SS.64-74
 10. Kriegsvergangenheit und Zukunftsbestimmung in Wolfgang Borcherts Erzählung  “Die drei dunklen Könige”.    Историко-филологические изыскания.  Санкт-Петербург – Батуми, ISSN, 2005, № 1, (с. 5-9.).
 11. სამშობლოს ხვედრის ტრაგიკული განცდა გერმანულ რომანტიკულ პოეზიაშიჟურნალი   ,,კლდეკარი” 1999 (გვ.)
 12. სამყაროს რომანტიკული აღქმა ნოვალისის ლირიკის ტრაგიკული საფუძველი“ ჟურნალი „ლიტერატურული აჭარა“, N 10, 1999 . (გვ. 101-107).
 13.  „პირადი განცდა ნოვალისის შემოქმედების ტრაგიკულის საფუძველი“. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებიჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია . III 1999 . (გვ. 158-167)
 14.  „ტრაგიკულის გაგებისათვის გერმანელ რომანტიკოსთა ლირიკაში“ ისტორიულ ფილოლოგიური ძიებანიგამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“ – ბათუმი, 1999 .  (გვ. 54-65)
 15. სამშობლოს ხვედრის ტრაგიკული განცდა ჰაინეს პოეზიაში“. ისტორიულ ფილოლოგიური ძიებანიგამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“ – ბათუმი, 1999 . (გვ. 66-81)
 16. ტრაგიკულის გაგებისათვის გერმანელ რომანტიკოსთა ნააზრევში“. ლიტერატურა და ხელოვნება. N 2 თბილისი, 1999  (გვ. 31-44)

სამეცნიერო ფორუმებში/კონფერენციებში მონაწილეობა

1.      საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში ბათუმი 2009

2.      ფრკაფკას შემოქმედების გაგებისათვის ბსუ-პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო   სესია.

3.      ტრაგიკულის გაგებისათვის ნოვალისი შემოქმედებაში ბსუ-პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო  სესია 1999.

4.      სოფიო ფონ კუინი და რომანტიკული მსოფლმხედველობა ნოვალისის შემოქმდებაში.   ქუთაისისა და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტების მასწავლებელთა საერთაშორისო    კონფერენციაქუთაისი, 2006 წელი.

5.    საერთაშორისო კოლოქვიუმი Tous les  chemins mènent   à Paris Diderot”    ’მოხსენება: Die parömiologischen Textsorten als Mittel für Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im germanistischen Literaturunterricht“. საფრანგეთიპარიზი.დიდროს უნივერსიტეტი. 29.062.07.2011.

      2011 წლიდან  ევროპის ფრაზეოლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი.

     2009 წლიდან FIPLV მრავალენოვანი საერთაშორისო ასოციაციის წევრი