მათემატიკისა და ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების კათედრა