დამფუძნებლები

როლანდ კომახიძე

დამფუძნებელი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 
როლანდ კომახიძე  1954-2008

 

დაიბადა 1954 წელს. 1977 წელს დაამთავრა ოდესის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით რუსული ენა  ლიტერატურა. 1978 წელს მუშაობა დაიწყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის პედაგოგიურ ინსტიტუტში რუსული ენის ენის კათედრის მასწავლებლად. 1982 წელს დაამთავრა  ოდესის უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის ასპირანტურა და დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "რუსული და ქართული ფიზიკური ტერმინოლოგიების შეპირისპირებითი კვლევა". 1985 წელს აირჩიეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის  სახელმწიფო  პედაგოგიურ ინსტიტუტში რუსული ენის კათედრის გამგედ.

 

1995 წელს თბილისის ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელობის უნივერსიტეტში დაიცვა სადოქტორი დისერტაცია თემაზე: "ტექსტის პარადიგმატიკა და სინტაგმატიკა". 1996 წლიდან გარდაცვალებამდე იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე სადისერტაციო საბჭოს P. 10.12 # 6 წევრი

 

2004 წლიდან იყო ბათუმის თავისუფალ ხელოვნებათა და მეცნიერებათა ინსტიტუტის რექტორი. 2006 წლიდან მუშაობდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. სამეცნიერო ინტერესების სფეროში იყო  ტექსტი და თარგმანი, კულტურათშორისი კომუნიკაცია. კითხულობდა სალექციო კურსებს: კულტურათშორისი კომუნიკაცია, თანამედროვე რუსული.

ჰყავს მეუღლე და ოთხი შვილი.

როლანდ კომახიძე გარდაიცვალა 2008 წელს.

 

გამოქვეყნებული შრომების სია

1. Парадигматика  и  синтагматика  текста.  Монография.  Тбилиси.  ТГУ.  1995г.
2. Перевод  как  элемент  текстуальной  парадигматики.  Международная  научная  конференция.  Батуми.  1995 г. (3 стр.).
3. К  вопросу  о  текстуальной  парадигматике  и  синтагматике.  Материалы  Междун. конференции  МАПРЯЛ.  Батуми,  1995г. (3стр.).
4. К  вопросу  о  текстуальной  аббревиации.  Труды  БГУ.  1995г. (6 стр.).
5. Синтагматические  отношения  текстов.  Материалы  международного симпозиума  МАПРЯЛ.  Тбилиси.  1996 г.
6. Текст  и  его  перевод.  Материалы  международной конференции.  Тбилиси – Батуми. 1996 г.
7.  Об  особенностях  рекламных  заголовков.  Труды  БГУ.  Батуми. 1997 г. (5 стр.),  ( в соавторстве).  
8. Линейные  и  иерархические  отношения  на  уровне  текста. IX Международный  конгресс  МАПРЯЛ.  Братислава.  1999 г.  (3 стр). 
9.  Специфика  внутриязыкового  перевода.  Межвузовский  сборник  статей  по  филологии.  Санкт-Петербург.  Батуми.  2001 г. (5 стр.).

10.  Преподавания  РЯ  как  иностранного  в  высшей  школе.  Международная  конференция  лингвистов.  Кутаиси.  2002г. (5 стр).
11. Синтагматика и парадигматика текста.  X Международный  конгресс  МАПРЯЛ.  Санкт-Петербург.  2003 г. (5 стр).
12. Проблемы  преподавания  и  функционирования  русского  языка  в  новых  условиях.  Международный  симпозиум  МАПРЯЛ.  К  истокам  против  течения.  Тбилиси.  2003г. (5 стр.).
13. Опыт межкультурных взаимосвязей как фактор изучения русского языка как иностранного.   Материалы  международной конференции «Русский язык в иноязычной среде».  Сочи. 2004г. (3 стр.).
14. Интегральные и специфические свойства «кривозеркальных текстов».  «Per aspera ad astra@.  Труды  ТГУ.  2004г. Сборник статей, посвященный 100-летию со дня рождения Дмитрия Мгеладзе, (6 стр.)

15. Преподавание  русского  языка  как  иностранного в высшей школе. Международная научно-практическая   конференция   «Учебный процесс  как основа комплексной адаптации иностранных студентов». Одесса, 2005, (5 стр).
16. Интерактивные  методы  подготовки  билингва в новой социально-культурной среде.  Международная  научная  конференция  МАПРЯЛ  «Сопоставление  как  метод  исследования  и  обучения  языкам»,  Тбилиси,  2005,  (5 стр).

 

Share

«««