დამფუძნებლები

აბუსერიძე ანზორ

დამფუძნებელი-დირექტორი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 დაიბადა 1959 წელს. 1983 წელს დაამთავრა თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის უცხო ენათა სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტი გერმანულ რომანული ფილოლოგიის  ფაკულტეტი სპეციალობით გერმანული და ინგლისური ენები. 1983-1987 წწ. მუშაობდა შუახევის რაიონის ახალდაბის, წყაროთის სკოლებში გერმანული ენის მასწავლებლად, 1987-1990 წწ. ბარათაულის საშუალო სკოლის დირექტორად. 1990 წელს მუშაობა დაიწყო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გერმანული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლად. 1999 წელს  დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: "ტრაგიკულის გაგებისათვის გერმანულ რომანტიკულ ლირიკაში".

1995-2006 წწ. მუშაობდა გერმანული ენისა და ლიტერატურის    კათედრის გამგედ. 

2006 წლიდან დღემდე მუშაობს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის  დეპარტამენტის ასოცირებულ პროფესორად.

არის სკოლა ევრო-2000 ის დამფუძნებელი (2008) დირექტორი.

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს განეკუთვნება  ლიტერატურული ურთიერთობები, ლიტერატურის ისტორია. კითხულობს სალექციო კურსებს შემდეგ საგნებში: ლიტერატურის ისტორია, პოეტიკა.

ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი.

E-mail : abuseri@yahoo.com

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები 

1.Deutsche und georgische Phraseologismen mit Farbensymbolik

INTERCONTINTINENTAL DIALOGUE ON PHRASEOLOGY. University of Bialystok , Poland. REPRODUCIBILITY OF MULTIWORD EXPRESSIONS IN PAREMIOLOGICAL AND LINGUO-CULTURAL STUDIES, Volume ten.  University of Bialystok  Publishing House  Bialystok 2021  ISBN 978-83-7431-716-0

2. Nichtidiomatische Phraseologismen-Kollokationen. INTERCONTIENTAL DIALOGUE ON PHRASEOLOGY. University of Bialystok , Poland .  PEPRODUCIBLE  LANGUAGE  UNITES FROM  AN  INTERDISCIPINARY  PERSPECTIVE .Volume four. University of Bialystok  Publishing Hause . BIALYSTOK 2020 ISBN-978-83-7431-693-4

3.LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF GERMAN AND GEORGIAN PHRASEOLOGICAL UNITS – CONTRASTIVE ANALYSIS  Journal Eureka, info@eu-jr.eu     ERIH( European Reference Index for the Humanities) (ERIH    http://eu-jr.eu/social

4.Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht als  Zugänge zur Fremden  Kultur. საერთაშორისო  რეცენზირებადი  მულტილინგვური  სამეცნიერო ჟურნალი (Multilingual Reviewing  International Scientific magazine) „Scripta manent” №1 (41) 2019

ISSN  1987-7090

5“.KÖRPERTEILE  DES MENSCHEN ALS DER WICHTIGSTE HERKUNFSTBEREICH DER PHRASEOLOGISMEN“

LA PHRASEOLOGIE:THEORIES ET APPLICATIONS; SOUS LA DIRECTION D’OLOVIER SOUTET, ISBN 9782745347800; 26.01.18 PARIS.

6.Genitivkonstruktion  und ihre Funktionen in  Deutschen Literarischen   Texten.   International Journal of Multidisciplinary Thought. ISSN: 2156-6992  Club de la Fondation Universitaire (a.k.a. University Foundation), ვენა, ავსტრია.  2017, USA.

 7.“ტროპის სახეები მხატვრულ ტექსტში“ სამეცნიერო ჟურნალი “სემიოტიკა“N XVI,ბსუ, ჰუმანიტარუ; მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, თბილისი, 2016    ISSN 1512-2409

 8.Die Schwierigkeit bei der Vermittlung der georgischen Sprache für ausländische Studierenden.   International Journal of Multidisciplinary THOUGHTS CD-ROM ISSN: 2156-6992 Volume 05, Number 3,     Belgium , Brussels 2015

 9. ავსტრიული გერმანულის ზოგადი მიმოხილვა“ .საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული  მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ N2, „ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ოქტომბერი, 2014. ISBN 978-9941-434-92-1 

10Parömiologischen Texte  als Mittel für Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im germanistischen Literaturunterricht.  Parémiologie Proverbes et formes voisines   2013, Tome I, Presses Universitaires  de Sainte Gemme.fr

11. Über den Ursprung  der Sprache-  eine Relation   zwischen  der  Form  eines Wortes  und   seiner  Bedeutung საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი.Scripta manent” №7 (12) 2012. თბილისი. ISSN 1987-7390

12. Möglichkeiten einer vergleichenden Charakterisierung des Wortschatzes unter typologischen und etymologischen Voraussetzungen . ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. სანკტ-პეტერბურგის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  გამომცემლობა “უნივერსალი’ თბ. 2013    ISSN 1512-3162

13. პოლისემანტურობიდან   მონოსემანტურობისაკენ  სწრაფვა ადრეულ  ახალ   ზემოგერმანულისა   და ახალ ზემოგერმანული ლექსიკონების   ფონზე. ჟურნ. „საენათმეცნიერებო ძიებანი“. # XXXIV არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტი.  ISSN 1987-6653. თბილისი, 2012   14.გერმანულ- ქართული ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის  სტრუქტურულ-სემანტიკური მიმოხილვა.” საენათმეცნიერებო   ძიებანი”. # 31, თბილისი, 2010

15.სოციალ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების როლი ენის ათვისებისა და  გამოყენების პროცესში. საენათმეცნიერებო ძიებანი. # 31, თბილისი, 2010

16.Toleranz als  interkulturelle  Kompetenz. Eine  Zeitschrift der Multilingualen Assoziation von Georgien. FIPLV N 2, 2012

17.ენა როგორც ისტორიული და როგორც სოციალური ფენომენი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’. მოხსენებათა კრებული. ბათუმი, 2009

18.Sophie von  Kühn  und die Romantische Weltanschaung in Novalis’s Hymnen an die Nacht, Deutsche Romantik, IUDICIUM Verlag GmbH München 2009. SS.64-74

19.Kriegsvergangenheit und Zukunftsbestimmung in Wolfgang Borcherts Erzählung  “Die drei dunklen Könige”.    Историко-филологические изыскания.  Санкт-Петербург – Батуми, ISSN, 2011, № 1, (с. 5-9.).

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

1.ფრაზეოლოგიის და პარემიოლოგიის მეექვსე საერთაშორისო კონგრესი „ფრაზეოლოგია და პარემიოლოგია“ იტალიის ფრაზეოლოგიისა და პარემიოლოგიის საერთაშორისო ორგანიზაცია „ფრაზისი“ მოხსენების სათაური:  “ფერებით შედგენილი იდიომების შედარებითი კვლევა ფრანგულ, გერმანულ და ქართულ ენებში“.იტალია, რომი,11-13.09.2019http://www.phrasis.it/2019-roma/

2.ევროფრას  საერთაშორისო კონფერენცია პოლონეთში:  Reproduzierbarkeit aus phraseologischer Sicht: strukturelle, funktionale und kulturelle Aspekte.10-12 Septemmber 2018 Bialystok, Poland

3. სამეცნიერო    მოხსენება: Genitivkonstruktion und ihre Funktionen in deutschen   literarischen Texten 

საერთაშორისო ჟურნალ ხელოვნება და მეცნიერებათა (IJAS) საერთაშორისო კონფერენცია: სწავლებისა და განათლების მიმართულებით25-29 ივნისი  2017, USA, Club de la Fondation Universitaire (a.k.a. University Foundation), ვენა, ავსტრია.

4.“Die Schwierigkeiten bei der Vermittlung der georgischen  Sprache  für ausländische  Studierende“. Euro-American multidisciplinary Conference for Academic  Disciplines. Belgium, Brussels, University, Foundation,    30.06 -3. 07. 2015

4.სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა . ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივვერსიტეტი, ბათუმი, 21-23 ოქტომბერი

5.გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს  მიერ ორგანიზებული განათლების ფორუმი გერმანია, ბერლინი, 12-15 აპრილი 2016

6. ევროფრას მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია  გერმანიაში: Wortverbindungen im Sprachsystem und in der Sprachverwendung: Theoretisch, methodisch, Intergration.  Das lexem „Essen“ in georgischen Phraseologismen. vom 1.bis 3.August  2016 in Trier

 7.საერთაშორისო ჟურნალი ხელოვნება და მეცნიერებათა (IJAS) საერთაშორისო კონფერენცია: სწავლებისა და განათლების მიმართულებით.  30 ივნისი - 3 ივლისი 2015, შემდეგ მისამართზე:   Club de la Fondation Universitaire (a.k.a. University Foundation), ბრიუსელი, ბელგია.4.

8.ევროფრას მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კოლოკვიუმი: La possibilité fonctionnelle des unités phraséologiques dans le discours politique (sur la base des matériaux français et géorgien). Conférences d’EUROPHRAS 2014 « La phraséologie : ressources, descriptions et traitements informatiques » 10, 11 et 12 septembre 2014. Université Paris Sorbonne. Paris.

9.საერთაშორისო კოლოქვიუმი “Tous     les  chemins mènent   à Paris Diderot”   ’მოხსენება: Die parömiologischen Textsorten als Mittel für Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im germanistischen Literaturunterricht“. საფრანგეთი. პარიზი.დიდროს უნივერსიტეტი. 29.06–2.07.2011.

10. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში„ ბათუმი 2009.

11.სოფიო ფონ კუინი და რომანტიკული მსოფლმხედველობა ნოვალისის შემოქმდებაში.   ქუთაისისა და ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტების მასწავლებელთა საერთაშორისო    კონფერენცია. ქუთაისი, 2006 წელი.

           საგრანტო პროექტები  

2016-2017 წწ. საერთაშორისო კონტინენტშორისი საგრანტო პროექტის მონაწილე: INTERCONTINENTAL DIALOGUE ON PHRASEOLOGY  4: Research on Phraseology across continents „Nichtidiomatische Phraseologismen –Kollokationen“

 Mobilitätsvereinbarung für Personalmobilität zu Fort-und Weiterbildungszwechen.

Geplante  Dauer der Fort-/ Weiterbildung: von [ 23/ 04/ 2019] Düsseldorf, Heinrich-Heine Universität, Deutschland

ტაჟირება, ტრენინგები 

  1. Nerzwerktreffen 1:  1kulturweit-Ansprechpersonen gestalten aktiv Zivilgesellschaft. DEUTSCHE UNESCO-Kommission.24-27/X/2018 Iwano Frankiwsk
  2. Nerzwerktreffen2:  kulturweit-Ansprechpersonen gestalten aktiv Zivilgesellschaft. DEUTSCHE UNESCO-Kommission. 24-30 /V/2017 Iwano Frankiwsk
  3. 11.08.2014/22.08.2014 - ენისა და ქვეყანათმცოდნეობის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, საქსონიის განათლების ინსტიტუტში, მაისენი, გერმანია.
  4.  2008- გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ნორდრაინ  ვესტფალია, დიუსელდორფი.  .ჰაინრიხ ჰაინეს უნივერსიტეტი,    გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების      მეთოდიკა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
  5. 2005- გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰესენის კულტურის სამინისტრო,     ქ. ჰოფგაისმარი, გერმანული ლიტერატურა–ფოტოისტორია, კვალიფიკაციის  ასამაღლებელი კურსები
  1. 2005-   გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰესენის კულტურის სამინისტრო,   ქ.  ბად  კარლსჰაფენი, გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა,  კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
  2. 2005-  გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის უცხოეთის სკოლების ფედერალური   სამსახური, ქ. ბათუმი გერმანული ენის  სწავლების მეთოდიკა კვალიფიკაციის    ასამაღლების კურსები
  1. 1998-გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ჰესენი, კასელის პედაგოგთა დახელოვნების ინსტიტუტი გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა, ქვეყანათმცოდნეობა, კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები
  2. 1998- გერმანიის ფედერეაციული რესპუბლიკა, ქ. შვერინი. მეკლენბურგ-ფორპომერნ    კულტურის სამინისტრო, გერმანული ენისა და ლიტერატურის სწავლების მეთოდიკა.

უცხო ენების ცოდნა:  გერმანული, ინგლისური, რუსული.